sectie
item
WAARSCHUWING
De warmtelampen en andere elektrische toepassingen in dit viseum zijn grotendeels
verouderde apparaten, gefabriceerd in een tijd dat er andere standaarden golden
t.a.v. gebruik voor medische (zelf-)zorg. Het gebruik ervan kan risico's meebrengen
voor uw gezondheid zelfs indien de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing wordt gevolgd.
Wees daarom voorzichtig en raadpleeg een arts voordat u een ziekte of aandoening
probeert te behandelen met één van de in dit viseum getoonde apparaten.
DISCLAIMER
1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
• de webpagina: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink plaatst die
verwijst naar deze disclaimer met de bedoeling deze op die specifieke webpagina
van toepassing te maken;
• de uitgever: de bevoegde uitgever en auteur van de webpagina;
• gebruiken: o.a. laden, inloggen, informeren, raadplegen, lezen, onderzoeken,
luisteren, bewerken, invullen, versturen, kopiëren, opslaan, om door te sturen, te
verspreiden, om aangeboden diensten te gebruiken, om wetshandelingen te plegen
(dwz kopen, huren);
• u: de (vertegenwoordigde) natuurlijke persoon of rechtspersoon die de
webpagina gebruikt;
• de inhoud: onder meer teksten, statische of dynamische afbeeldingen,
hyperlinks, geluids- en / of videoclips of fragmenten en / of andere objecten;
• schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer
verlies van data en zaken, gederfde inkomsten, winst of ander economisch nadeel.
2. Alle artikelen van deze Disclaimer zijn van toepassing op de webpagina.
Door de webpagina te gebruiken gaat u onvoorwaardelijk akkoord met deze
disclaimer.
3. De uitgever streeft ernaar de webpagina regelmatig te actualiseren en/of
toe te voegen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud
onvolledig en/of onjuist is.
4. De uitgever levert de inhoud van de webpagina AS IS, zonder enige
garantie betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of
anderszins. De inhoud is experimenteel en alleen bedoeld voor privégebruik.
5. De uitgever is niet aansprakelijk voor enige schade die is of kan ontstaan
in verband met en/of het gevolg is van het gebruik van de webpagina of de
onmogelijkheid om de webpagina te gebruiken.
6. De uitgever kan de webpagina te allen tijde en zonder voorafgaande
kennisgeving wijzigen of verwijderen van internet. De uitgever is niet aansprakelijk
voor enige consequentie(s) als gevolg van het wijzigen of verwijderen van de
webpagina.
7. Inhoud die door een derde partij wordt geleverd, is niet geheel of
gedeeltelijk onafhankelijk beoordeeld, getest, gecertificeerd of geauthenticeerd door
de uitgever en als zodanig geeft de uitgever geen garantie met betrekking tot de
inhoud ervan.
8. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud
ervan kan leiden tot een inbreuk op intellectuele (eigendoms)rechten of een
onrechtmatige daad met betrekking tot privacy, publicatie, communicatie en andere
zaken. U bent verantwoordelijk voor alle gegevens en verzoeken die u vanaf de
webpagina verzendt.
9. De uitgever behoudt zich het recht voor om uw toegang tot de webpagina
of bepaalde diensten die op de webpagina beschikbaar zijn, te weigeren.
10. U beschermt de uitgever van deze disclaimer tegen alle gerechtelijke en
buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen, enz., inclusief de kosten voor
juridische bijstand, accountants enz. die rechtstreeks of indirect gevolg zijn van uw
gebruik van de webpagina en/of uw schending van enige wet, regeling of rechten van
derden.
Verdere informatie
© Deze disclaimer is in het Engels opgesteld door dhr. F.J. Van Eeckhoutte, ICT
/ IP-advocaat, Nederland, en vertaald naar het Nederlands met Google Translate.
Klik hier als u deze
disclaimer op uw website wilt gebruiken.
gebouw
 
 
english(US)
nederlands